Sociálna ekonomika

Veľkým problémom mnohých okresov nášho kraja je vysoká a dlhodobá nezamestnanosť. Všetci tiež vieme, že na mnohých miestach existujú rómske komunity, kde rodiny žijú po celé generácie v chudobe a nevyhovujúcich podmienkach. Pre ľudí, ktorí sa narodili a celý život prežili v takýchto podmienkach, je však hľadanie si práce mimoriadne náročná úloha.

Sociálna ekonomika v praxi

Lunter - Sociálna ekonomika v praxi

Férové príležitosti aj pre dlhodobo nezamestnaných

V našej firme zamestnávame mnoho Rómov. Či už sú to naše šikovné dievčatá, ktoré obsluhujú zákazníkov v reštaurácii alebo pracovníci vo výrobe. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že úspešné začlenenie ľudí z vylúčených komunít do zamestnania je postavené na dodržiavaní podmienok, ústretovosti pri prekonávaní prekážok a predovšetkým otvorenej komunikácii. Riešenia v tejto oblasti by mali ľuďom dávať férové príležitosti na to, aby mohli prebrať zodpovednosť za svoje životy a ako slobodní ľudia si nájsť svoje miesto v spoločnosti.

Stačí sa pozrieť na úspešné programy, ktoré už existujú aj na Slovensku. Pre mňa je modelovým príkladom dobrého prístupu k tejto problematike obec Spišský Hrhov, kde pán starosta Vladimír Ledecký dokázal prostredníctvom obecných podnikov a svojho podnikateľského ducha nájsť prácu pre veľkú väčšinu obyvateľov obce. Obecný alebo sociálny podnik je jednoducho firma, ktorú riadi kraj alebo obec a ktorá zamestnáva inak ťažko zamestnateľných ľudí. Kľúčom k ich úspechu je, aby nežili len zo štátnej podpory, ale mali reálny produkt, po ktorom je na trhu dopyt. Je preto mojou prioritou zriaďovať podobné podniky na krajskej úrovni alebo pomáhať obciam prostredníctvom konzultácií a financovania zakladať a riadiť funkčné obecné podniky. Projekty pre znevýhodnené okresy je navyše možné veľmi výhodne financovať zo štátnych alebo európskych projektov.

AK DÁME PRÁCU DLHODOBO NEZAMESTNANÝM, ÚŽITOK Z TOHO BUDEME MAŤ VŠETCI. V niektorých okresoch nášho kraja je dlhodobá nezamestnanosť veľmi veľkým problémom, ktorý brzdí ich celkový rozvoj. Aj keby do týchto regiónov dnes prišiel investor a ponúkol voľné pracovné miesta - veľmi veľa ľudí by nemalo dostatočnú kvalifikáciu a pracovné návyky na to, aby mohli tieto miesta úspešne obsadiť. A to je okrem nedostatočnej infraštruktúry (zlých ciest a spojov) ďalší dôvod, prečo sa tieto okresy nerozvíjajú a všetkým ľuďom v nich sa žije ťažšie. Som veľmi rád, že môžeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí dokážu v ťažkých situáciách dosahovať výsledky a zlepšovať životné podmienky všetkých ľudí okolo seba. Takýmto človekom je aj Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova. Pozrite si, prečo je presvedčený, že práca je liekom na mnohé ekonomické, ale aj sociálne problémy, ktoré spôsobuje chudoba, a ako je možné dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu zapojiť.

Práca je liekom na mnohé problémy

Obrovskú príležitosť tu vidím práve pre naše južné okresy, kde je najúrodnejšia pôda. Farmárske produkty sociálnych podnikov by si navyše našli odbyt a zákazníkov v regionálnom distribučnom systéme a vytvorili tak funkčnú lokálnu ekonomiku. To znamená, že majú skvelý produkt. Prínosy sú obrovské a všestranné: práca pre dlhodobo nezamestnaných, kultivácia vidieka a kvalitné domáce potraviny pre nás všetkých.

Musíme využívať príležitosti, ktoré ponúka kraj

Okrem práce je kľúčové aj bývanie. Predstavte si, aké náročné by bolo hľadať si prácu v situácii, keby ste nemali čistú domácnosť a funkčnú kúpeľňu. Aj tu však vieme ukázať na konkrétne úspešné riešenia. V košickom kraji mimovládna organizácia ETP koordinuje v spolupráci so starostami obcí úspešné programy malých účelových pôžičiek a svojpomocnej výstavby rodinných domov. Nikto pri nich nedostáva nič zadarmo a práve preto fungujú. Ľudia tak nadobúdajú nové bývanie, ale aj stavbárske zručnosti. Som presvedčený, že kraj by mal preberať takéto úspešné modely a v spolupráci so starostami ich uplatňovať aj u nás.

Starostovia menších obcí obyčajne nemajú kapacity na zrealizovanie tak komplexných projektov, a práve preto je na kraji, aby medzi občanmi vytváral partnerstvá a zohral kľúčovú koordinačnú a podpornú úlohu.

Rodiny, ktoré si zlepšia kvalitu bývania a nájdu prácu, potom oveľa pravdepodobnejšie dokážu zabezpečiť vzdelanie pre svoje deti. Tie potom nebudú odkázané na pomoc spoločnosti, naopak svojou produktivitou pomôžu všetkým. To je budúcnosť, o ktorú musíme zabojovať všetci spolu.

Ďalšie body môjho programu:


Kompletný plán pre kraj